Energizing the World, Bettering People’s Lives®. (מספקים אנרגיה לעולם – משפרים חיים של אנשים) החזון שלנו ליצירת ערך בר-קיימא המועיל לכל הצדדים מחלחל לתוך כל דבר שאנו עושים ומקבל ביטוי בכל מקום שבו אנו פועלים. אנו מחויבים בכל עת לקווים המנחים אותנו: בטיחות, אחריות כלפי הסביבה וחדשנות.

נובל אנרג'י פועלת בחופיה של ארצות הברית באגנים מובילים ברחבי המדינה, במים העמוקים מול חופי ישראל, בגינאה המשוונית ובמפרץ מקסיקו. כל אזור בתיק ההשקעות המגוון שלנו מאופיין בסביבה ייחודית מבחינה פיסית ותרבותית, ואנו יודעים כיצד לפעול בו הודות למומחיות שצברנו בגיאולוגיה, בהנדסה ובניהול פרויקטים בסדר גודל עצום. בכל פעילות שלנו אנחנו מקפידים על שקיפות בתהליך, רגישים וקשובים לצורכי הקהילה.

גישה זו של יעדים משותפים, בשילוב עם פעולות המותאמות לאזור היעד, מאפשרת לנו לתכנן, להגיב ולעמוד בדרישות הפרויקטים תוך התחשבות בצרכים המקומיים של אנשים, של קהילות ושל נופים.

המחויבות שלנו
לבטיחות
המחויבות שלנו
לסביבה
לקהילות

בכל מקום שבו אנו פועלים, המעורבות שלנו בקהילה מונחית על-ידי העיקרון של יצירת ערך בר-קיימא שמטרתו הגשמת התכלית שלנו: Energizing the World, Bettering People’s Lives.

ההשקעות החברתיות שלנו נשענות על שלושה עמודי תווך אסטרטגיים:

  • בריאות הקהילה
  • מאמצים מקומיים לטובת הסביבה
  • חינוך והכשרת כוח אדם