דילוג לתוכן העיקרי
מדיניות תניית פטור ופרטיות

1. הסכם שימוש באתר

נובל אנרג'י מבקשת כי כל המבקרים באתר זה ("האתר") יעמדו בתנאים ותניות אלה ("ההסכם"). בכניסה לאתר זה אתם מאשרים ומסכימים לתנאים ולתניות הבאים. הסכם זה מהווה את כלל ההסכם ביניכם לבין נובל אנרג'י בהקשר לשימוש שלכם באתר זה, וגובר על כל ההסכמים הקודמים והבו-זמניים בין אם בכתב ובין אם בעל פה ביניכם לבין נובל אנרג'י בהקשר לשימוש שלכם באתר זה. במידה ואינכם מסיכים לתנאים אלה, אל תשתמשו באתר זה. 2. המידע הכלול באתר זה מסופק אך ורק למטרת נוחות. המסמכים הכלולים להלן הינם הסטוריים במהותם. על כן, הארועים העוקבים למועד הפרסום, או מידע הזמין לאחר מכן עשויים להפוך את ההערכות, ההנחות ומידע אחר כלול במסמכים אלה לחסרי תוקף. נובל אנרג'י אינה מבצעת מצגים, התחייבות או ערבות כלשהם בנוגע אל, ולא תהא אחראית בגין, הדיוק או השלמות של מידע זה, אינה בעלת מחויבות כלשהי לעדכן מידע כלשהו אשר סופק לכם, ועשויה לשנות את תוכנו של אתר זה בכל עת ללא הודעה מראש.

3. אתר זה עשוי לכלול תחזיות "ודו"חות צופי עתיד" אחרים כמוגדר בחוק המניות הפדראלי. כל תחזיות או דו"חות כאמור משקפים את נקודת הראות הנוכחית של נובל אנרג'י בנוגע לארועים עתידיים וביצועים פיננסיים. לא יכולות להינתן בטוחות כלשהן כי ארועים או ביצועים כאמור אכן יתרחשו כפי שנחזה, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה אשר נחזו. גורמים חשובים אשר עשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה אשר נחזו כוללות, ללא הגבלה, התנודתיות במחירי הסחורות עבור נפט וגז, הנוכחות או יכולת השאיבה של המאגרים המוערכים, היכולת להחליף מאגרים, סיכונים סביבתיים, סיכוני קידוח ותפעול, סיכוני חיפוש ופיתוח, תחרות, תקנות ממשלתיות או פעולה אחרת, היכולת של ההנהלה לבצע את תוכניותיה לעמוד ביעדיה וסיכונים מובנים אחרים בעסקי נובל אנרג'י המפורטים בדיווחיה לרשות לניירות ערך.

4. הערת אזהרה למשקיעים מארה"ב: רשות ניירות הערך והבורסה האמריקאית מתירות לחברות נפט וגז, בדוחות שלהן לרשות לניירות ערך, לדווח רק על מאגרים מוכחים אשר החברה הוכיחה באמצעות הפקה בפועל או באמצעות מבדקי מבנה חד משמעיים ככלכליים וניתנים להפקה באופן חוקי בכפוף לתנאי כלכליים ותפעוליים קיימים. מעת לעת, אנו עשויים להשתמש במונחים מסויימים באתר זה, כגון פוטנציאל משאבים, פוטנציאל מאגר, משאבים סבירים, משאבים אפשריים, משאבים מקריים, משאבים צפויים וגודל קידוח היעד. הקווים המנחים של הרשות לניירות ערך (SEC) אוסרים עלינו מפורשות מהכללת תנאים אלה בדו"חות שלנו לרשות לניירות ערך. אנו מעודדים משקיעים לשקול את הגילויים ואת גורמי הסיכון בטפסי ה-10K וה-10Q שלנו, ובתיק מס' 1-07964, הזמין במשרדי נובל אנרג'י ובאתר.  ניתן למצוא טפסים אלה גם מהרשות לניירות ערך באמצעות התקשרות אל 1-800-SEC-0330.5. החוק הישים. אתר זה מתוכנן לשימוש בארצות הברית והסכם זה יהא כפוף לחוקי מדינת טקסס, לרבות כל מחלוקות בין תנאי החוק אשר עשויים ליישם את חוקי סמכות שיפוט אחרת. במידה ואתם עושים שימוש באתר זה ממיקומים אחרים, אתם הינכם אחראים לציות לכל החוקים המקומיים הישימים, בנוסף לחוקי ארצות הברית של אמריקה וחוקי מדינת טקסס. נובל אנרג'י אינה מציגה מצגים כלשהם כי החומרים הכלולים באתר זה הינם נאותים למיקומים מחוץ לארצות הברית. במקרים אשר בהם קיימת סמכות שיפוט פדראלית, כל פעולה או תביעה העולה מהשימוש שלכם באתר זה, תוגש, ותוכל להיות מוגשת, אך ורק בפני בית משפט מחוזי בארצות הברית, במחוז הדרומי של טקסס, חטיבת יוסטון. במקרים אשר בהם לא קיימת סמכות שיפוט פדראלית, כל פעולה או תביעה העולה מהשימוש שלכם באתר זה, תוגש או תוכל להיות מוגשת, בפני בתי המשפט המחוזיים של מחוז האריס, טקסס 6. קניין רוחני. סימני המסחר, הלוגואים וסימני השירות ("סימנים") המוצגים באתר זה הינם רכושה של נובל אנרג'י ושל צדדים אחרים. המשתמשים מנועים משימוש בסימנים כלשהם למטרה כלשהי, לרבות, אך ללא הגבלה, שימוש כתגי-מטא בעמודים אחרים ברשת האינטרנט ללא הסכמה בכתב מנובל אנרג'י או צד שלישי כאמור, אשר עשויים להיות בעלי הסימנים. כל המידע והתוכן כוללים כל תוכניות תוכנה הזמינות באתר או באמצעותו ("תוכן") ומוגנים בזכויות יוצרים. המשתמשים מנועים מלשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, למכור, להנפיק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות או להשתמש בתוכן כלשהו הזמין באתר או באמצעותו למטרות מסחריות או ציבוריות. ללא ויתור כלשהו על איזה מהזכויות האמורות לעיל, אתם רשאים להוריד עותק אחד של החומרים המצויים באתר זה לשימושכם האישי, הלא-מסחרי והביתי בלבד, בהינתן שלא תמחקו או תשנו כל זכות יוצרים, סימן מסחר או הודעות קנייניות אחרות. שינויים או שימוש בחומרים המצויים באתר זה לכל מטרה אחרת שהיא מפרים את הזכויות החוקיות של נובל אנרג'י. כל שימוש בלתי מאושר בחומרים אלה עלול לגרום לכך כי תהיו חושופים לקנסות או לנזקים, לרבות אך מבלי להגביל לאלה הקשורים להפרת סימני מסחר, זכויות יוצרים, פרטיות וזכויות פרסום. 7. העדר חבות. באמצעות כניסה לאתר זה, הינכם מכירים ומסכימים לכך כי השימוש שלכם הוא באחריותכם בלבד לכל סיכון, וכי אף אחד מהצדדים המעורבים ביצירת, הפקת או אספקת אתר זה לא יהא אחראי לכל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או נזיקי, או לכל הפסדים, עלויות או הוצאות אחרות מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחה משפטי, שכר מומחים או תשלומים אחרים) אשר עשויים להיווצר, ישירות או בעקיפין, באמצעות הגישה אל אתר זה, השימוש באתר זה או הגלישה באתר זה או באמצעות ההורדה שלכם של חומרים כלשהם, מידע, טקסט, תמונות, סרטי וידאו או קול מאתר זה, לרבות או מבלי להגביל לדבר כלשהו אשר נגרם עקב וירוסים, תקלות, מעשים או מחדלים אנושיים כלשהם או תקלות כלשהן במערכות מחשב, קווי טלפון, חומרי, תוכנה או תוכניות, או טעויות, כשל או עיכובים אחרים בתשדורות מחשב או חיבורי רשת אחרים. כל אדם המשתמש, או מקבל החלטות בהתבסס על מידע הכלול באתר זה או באתרים קשורים כלשהם דלעיל, עושה זאת על אחריותו/ה האישי/ת, ומסכים/מה לשחרר את נובל אנרג'י, המנהלים, הדירקטורים, העובדים, הסוכמים והנציגים שלה מכל נזק ואחריות. 8. סודיות. באמצעות כניסה לאתר זה, אתם מכירים בכך ומסכימים כי כל תקשורת או חומרים אשר אתם מעבירים לאתר זה או לנובל אנרג'י, באופן כלשהי ומכל סיבה שהיא, לא ייחשב כמידע סודי או קנייני, אלא אם צויין אחרת במפורש על ידי נובל אנרג'י באתר בנקודת הזמן של ההעברה. בנוסף, אתם מכירים בכך ומסכימים, כי כל רעיונות, מושגים, תהליכים, שיטות, מערכות, עיצובים, תוכניות, שרטוטים או חומרים אחרים אשר אתם מעבירים לנובל אנרג'י עשויים לבוא לידי שימוש על ידי נובל אנרג'י בכל מקום, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, ללא הרשאה או הסכמה נוספת מכם. אתר זה מיועד עבור משתמשים מגיל 21 ומעלה. נובל אנרג'י אינה משדלת ביודעין מידע מילדים, ואינה משווקת ביודעין את האתר לילדים. במידה ואתם מתחת לגיל עשרים ואחת, עליכם להשיג הסכמת הורה או מבוגר אחראי לפני הגישה לאתר זה. 9. אתרים קשורים. למרות שאתר זה עשוי להיות מקושר לאתרים אחרים, נובל אנרג'י אינה, ישירות או בעקיפין, רומזת על הסכמה כלשהי, קשר, מתן חסות, אישור או התקשרות עם האתר המקושר. באמצעות כניסה לאתר זה הינכם מכירים ומסכימיםי לכך כי נובל אנרג'י לא בחנה את כל האתרים המקושרים לאתר זה וכי היא אינה אחראית לתוכן של עמודים כלשהם מחוץ לאתר או לכל אתר אחר המקושר לאתר זה. הקישור שלכם לעמודים כלשהם מחוץ לאתר או לאתרים אחרים הינו על אחריותכם בלבד. 10. העדר אחריות. בעוד נובל אנרג'י נוקטת במירב המאמצים על מנת להבטיח את נכונות כל החומרים באתר, אין אפשרות להבטיח דיוק, ונובל אנרג'י אינה מתחייבת או מציגה מצגים כלשהם בנוגע לדיוק שלהם. נובל אנרג'י לא תישא בחבות בכפוף לנסיבות כלשהן בגין כל הפסד או נזק אשר נגרם על ידי הסתמכות המשתמשים על המידע אשר הושג באמצעות אתר זו או באמצעות אתר מקושר, או עקב הסתמכות המשתמשים או מוצר או שירות שלהו אשר הושג מאתר מקושר. המשתמשים הם האחראים להערכת הדיוק, השלמות או השימושמיות של כל דעה, עצה או תוכן אחר הזמין באמצעות אתר זה, או אשר הושג מאתר מקושר. כל התוכן, המידע והחומכים הכלולים באתר זה מסופקים לכם במצבם הנוכחי "AS IS", ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, או ללא הגבלה ביחס אל האחריות המשתמעת של סחירות, כשירות למטרה מסוימת, בעלות, אי-הפרה, ו/או דיוק. במידה ואינכם שבעי רצון מחלק כלשהו באתר זה, התרופה היחידה והבלעדית שלכם הינה להפסיק את השימוש באתר.

11. אפשרות הפרדה.

במידה ותנאי או תניה אחרת של הסכם זה הופכים ללא תקפים, בלתי חוקיים או לא ניתנים לאכיפה על ידי כלל כלשהו של חוק או מדיניות ציבורית, כל התנאים האחרים של הסכם זה יוותרו בתוקף ותקפות מלאה ללא קשר.

12. תיקונים.

נובל אנרג'י שומרת את הזכות לשנות תנאים ותניות אל בכל עת ומכל סיבה שהיא, ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת, ללא הודעה מראש או מחויבות, לגבי איזה חלק של המידע הכלול באתר זה. באמצעות כניסה לאתר זה, אתם מאשרים ומסכימים כי אתם תהיו כפופים לשינויים כאמור.